org.apache.maven.archetype.metadata.io.xpp3
Classes 
ArchetypeDescriptorXpp3Reader
ArchetypeDescriptorXpp3Writer