org.apache.maven.repository.legacy.metadata
Interfaces 
ArtifactMetadata