org.apache.maven.artifact.metadata
Interfaces 
ArtifactMetadata
ArtifactMetadataSource
Classes 
AbstractArtifactMetadata
ResolutionGroup
Exceptions 
ArtifactMetadataRetrievalException