org.apache.maven.artifact.repository.metadata.io.xpp3
Classes 
MetadataXpp3Reader
MetadataXpp3Writer