org.apache.maven.plugin.lifecycle.io.xpp3
Classes 
LifecycleMappingsXpp3Reader
LifecycleMappingsXpp3Writer